3D-expo BV bedankt U voor het vertrouwen en wilt dit vertrouwen ook behouden. We hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens  en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. 3D-expo BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

3D-expo BV is  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via telefoon, mail of post:

3D-expo BV, Nieuwe Steenweg 91-93 te 9140 Elversele BE. Email info@3D-expo.be . Tel 0476/220354   

 

Uw persoons- en bedrijfsgegevens die U doorgeeft op of via de website, webshop, emails en andere kanalen worden  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Gebruik van onze website – bestellingen – andere diensten:

 Wanneer u zich aanmeldt op onze website of uw deelname aan een beurs wil bevestigen, reserveren of betalen, vragen we u om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling, levering of dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van  een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere  gegevens waarover wij eventueel zouden beschikken.

  • Deelname aan beurzen:  

Indien U wil deelnemen aan een beurs of meerdere beurzen, hebben wij daarvoor  gegevens en informatie nodig die U als deelnemer/exposant wil laten uploaden op uw beursstand, plattegrond van een beurs of op de website in het algemeen van een beurs. 3D-expo BV verbindt zich ertoe om deze gegevens enkel voor de aangegeven uploads te gebruiken en deze gegevens nooit door te geven aan derden, tenzij dit nodig is om een bepaalde dienst of levering uit te voeren*

  • Communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u  gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

  • Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze website en diensten hierop kunnen afstemmen.

De website  maakt gebruik van "cookies" (dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij verwerken deze informatie enkel om bij te houden hoe  de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies aanvaarden. U kan deze te allen tijde niet aanvaarden en/of uitschakelen, echter kunnen we dan niet garanderen dat onze website volledig operationeel kan gebruikt worden.

  • Nieuwsbrief

Ook indien U zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief hebben we bepaalde gegevens nodig, o.a. uw mailadres en zullen U hiervoor dus ook uw toestemming vragen.

 

* Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft  kunnen  wij aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van bepaalde handelingen of diensten, maar zullen verder geen verstrekte gegevens doorgeven, verkopen of verhuren aan partijen waar we geen samenwerking mee hebben.

Zo maken wij gebruik van een derde partij bv voor levering van goederen,  het verzorgen van de internet omgeving (webhosting), het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …), het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, ...

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

3D-expo BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bijgehouden na het laatste gebruik ervan op onze Website/webshop.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoons- en bedrijfsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. In geen geval kan 3D-expo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

Hyperlinks

Alle websites die 3D-expo BV bezit of beheert kunnen hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar de websites die 3D-expo BV bezit of beheert.  Bij het afsluiten van een contract wordt aan deelnemende exposant of medecontractant steeds uitdrukkelijk gevraagd dat ook zij de geldende privacywetgeving respecteren. 3D-expo BV kan echter nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

Inzage

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de gegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.   Tevens kunt u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement 

3D-expo BV kan te allen tijde zijn privacy statement wijzigen indien de werking – aanpassingen - veranderingen van of aan de site/webshop dit vereisen. Gelieve deze privacy verklaring dan ook regelmatig na te lezen.

Deze privacy verklaring is opgemaakt op 07/11/2020